• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

LÀM SẠCH THIẾT BỊ BẰNG HÓA CHẤT CHO HỆ THỐNG AMINE CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ LẦN 4
PMS hoàn thành  dịch vụ làm sạch thiết bị bằng hóa chất cho hệ thống Amine của nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4
Một số hình ảnh thực hiện dự án:


Thiết bị sau khi làm sạch


 

Tin tức liên quan