• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum
 • Chrysanthemum


GIỚI THIỆU / Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
           

1. Chi bộ công ty PMS
 • Đồng chí  Nguyễn Hồng Liên - Bí thư Chi bộ
2. Hội đồng Quản trị
 • Ông Nguyễn Viết Long - Chủ tịch HĐQT
 • Ông Nguyễn Hồng Liên - Ủy viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Phúc Đại - Ủy viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên HĐQT
 • Ông Tan Hak Jin - Ủy viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Việt Anh - Ủy viên HĐQT
 • Ông Vương Quốc Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ban kiểm soát
 • Ông Phan Đình Hậu - Trưởng BKS
 • Ông Lê Thanh Thiết - Thành viên BKS
 • Ông Nguyễn Trần Chung - Thành viên BKS
4. Ban Giám đốc
 • Ông Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc
 • Ông Võ Quang Tuyển - Phó Giám Đốc