• Chrysanthemum
 • Chrysanthemum


GIỚI THIỆU / Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

1.  Chi bộ công ty PMS
 • Đồng chí Nguyễn Hồng Liên - Bí thư chi bộ
2.  Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 • Ông Nguyễn Hồng Liên - Ủy viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên HĐQT
 • Ông Tan Hak Jin - Ủy viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Việt Anh - Ủy viên HĐQT
 • Ông Phạm Quyên - Ủy viên HĐQT
 • Bà Đỗ Thị Bích Hồng - Ủy viên HĐQT
3.  Ban kiểm soát
 • Ông Võ Ngọc Tuyên - Trưởng BKS
 • Ông Trịnh Bá Việt - Thành viên BKS
 • Lương Thị Lan Phương - Thành viên BKS
4.  Ban Giám đốc
 • Ông Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc
 • Ông Cao Văn Vẫn - Phó Giám đốc