• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ 7 CHỖ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY PMS
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ CÔNG TY
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY PMS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Lãnh đạo Ban Quản lý thăm và chúc mừng Công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT SƠN NĂM 2019
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (29/06/2009 – 29/06/2019)
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ