• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

PMS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
PMS thực hiện xong dự án “Lắp đặt ống ngầm Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát” tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
PVMR: Lãnh đạo mới - luồng sinh khí mới
PMS THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG TỔNG CÔNG TY PVMR
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
PMS Xây dựng và vận hành sản xuất thành công Xưởng Phun bi làm sạch bề mặt kết cấu thép và hoàn thiện các công đoạn cuối cùng Xưởng hàn 3 trong 1.