• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

PMS ký các Thỏa thuật Hợp tác (MOU) với các đối tác, Nhà sản xuất: Nhằm cung cấp dịch vụ cung cấp vật tư, phụ tùng trong các nhà máy trong và ngoài ngành dầu khí, lọc hóa dầu, nhiệt điện ..:
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (29/06/2009 – 29/06/2019)
HỘI THAO PMS 2019 KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
PMS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019