• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

LÀM SẠCH VÀ SƠN KẾT CẤU, ỐNG CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA
 PMS đang triển khai dịch vụ làm sạch và sơn kết cấu thép và ống cho khách hàng DOOSAN VINA năm 2020 với khối lượng:

      - khối lượng làm sạch : 4.000 - 5.500 m²/tháng 
      - Khối lượng sơn : 8.000 - 11.000 m²/tháng 


sau khi đã hoàn thành các HĐ năm 2019 với khối lượng:

Khối lượng thi công theo HĐ sơn kết cấu thép cho DOOSAN VINA 2019 (1-10-2019 đến 01-3-2020)

      - khối lượng sơn lớp 1, 2,3 với tổng diện tích : 22.000 m²
      - khối lượng làm sạch bề mặt (SA 2.5) diện tích : 9.300 m²      
  
Khối lượng thi công theo HĐ ống cho DOOSAN VINA 2019 (1-10-2019 đến 31-3-2020)

      - khối lượng sơn lớp 1, 2,3 với tổng diện tích : 4.000 m²
      - khối lượng làm sạch bề mặt (SA 2.5) diện tích : 1.900 m²      


một số hình ảnh thi công:
 

Tin tức liên quan