• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

Gia công đường ống
Khách hàng: Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Phạm vi công việc: Gia cố đường ống bằng phương pháp bó bột (wrapping)

Khối lượng: Tại 8 điểm leaking

Thời gian thực hiện: 28/08/2015 đến 11/09/2015

Tin tức liên quan