GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ