Hành trình 15 năm “Tận lực – Tận tâm” của Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ