PMS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 21/06/2024, tại Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội có ông Lê Văn Sỹ – TGĐ Tổng Công ty PVMR, Ông Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty PMS, đại diện của các cổ đông PVMR, HIAP SENG, BSR, CFTD, JGC cùng Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát và đại diện các phòng Ban Công ty PMS

Tại Đại hội Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty PMS đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông ĐỖ MẠNH HÙNG  – THÀNH VIÊN HĐQT- – GIÁM ĐỐC CÔNG TY PMS

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty PVMR/HĐQT phê duyệt, với sự quyết tâm cao của  Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm vừa qua cùng với sự hợp tác, tin tưởng ủng hộ của  các đối tác, khách hàng Công ty PMS đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

– Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023: 252,26 tỷ đồng, tăng 27 % so với kế hoạch năm 2023

– Lợi nhuận trước thuế đạt: 8.52 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch năm 2023

– Lợi nhuận sau thuế đạt: 6.42 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch năm 2023

– Nộp NSNN là: 13.2 tỷ đồng tăng 45% so với kế hoạch năm 2023

– Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, Ban Điều Hành Công ty PMS đã trình kế hoạch SXKD năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

– Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PMS đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng:

 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 • Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 • Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2024 .
 • Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
 • Thông qua chấp thuận để ông Võ Ngọc Tuyên thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát và thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty PMS theo nguyện vọng cá nhân.
 • Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thông qua chấp thuận bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thông qua chấp thuận bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Trương Huy Tiến

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại diện cổ đông phát biểu ý kiến tại đại Hội

ÔNG LÊ VĂN SỸ – TỔNG GIÁM ĐỐC TCT PVMR PHÁT BIỀU Ý KIẾN  TẠI ĐẠI HÔI

TGĐ  PVMR tặng hoa chúc mừng TV HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát PMS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ