• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

Tin tức liên quan