• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Ngày 26/06/2020, tại Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Hòa- Phó TGĐ Tổng Công ty PVMR,  Ông Nguyễn Thanh Sơn –Chủ tịch HĐQT Công ty; Ban Giám đốc  và các phòng Ban chức năng Công ty PMS và sự có mặt của các cổ đông PVMR, HIAP SENG, BSR, CFTD, JGC.


 
Tại Đại hội, Ông Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc Công ty PMS đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.


                           (Ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty PMS)

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty PVMR/HĐQT phê duyệt, với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Công ty trong năm vừa qua cùng với sự hợp tác, tin tưởng ủng hộ của đối tác, Công ty PMS đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
  • Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 172.98 tỷ đồng (trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ là 171.76 tỷ đồng, doanh thu tài chính và thu nhập khác là 1.22 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế là: 2.17 tỷ đồng.
  • Nộp NSNN là: 8.88 tỷ đồng.
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty PMS ước lập kế hoạch năm 2020 là 231 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 7.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 6.32 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước khoảng 7.62 tỷ đồng.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, Nguyễn Minh Hòa- Phó TGĐ Tổng Công ty PVMR đã biểu dương những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên PMS vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách
trong năm 2019

.
                      (ông Nguyễn Minh Hòa –Phó Tổng giám đốc PVMR)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của PMS đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT/CT HĐQT và Thành viên BKS; Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty về quyết định miễn nhiệm/Bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự từ cấp Trưởng Phòng Ban hoặc tương đương trở xuống để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Thông qua việc Ký hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2020, Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Khu dịch vụ BDSC PMS tại Dung Quất”


( Thành Viên HĐQT và BKS Công ty PMS )

Tin tức liên quan