• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết đại hội như sau:

Thời gian: Từ 9h00 sáng thứ 6 ngày 10/04/2015.
Địa điểm: Tại khách sạn Bamboo Green 177 Trần Phú, TP. Đà Nẵng.

Quý cổ đông có thể download các văn bản dưới đây theo file đính kèm:
- Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về tại đây.
- Giấy đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về tại đây.
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về tại đây.

Toàn bộ các tài liệu liên quan khác đến đại hội. Công ty PMS sẽ gửi bằng email đến từng cổ đông và được cấp phát tại đại hội.

 

Tin tức liên quan