• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / Thông báo cổ đông

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí xin trân trọng thông báo quyết định số 04/QĐ-BDDK-HĐQT ngày 23-03-2015 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty PMS như file đính kèm:
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tin tức liên quan