• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


MUA SẮM / THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm vật tư dùng cho dự án RDL cho bể chứa dầu thô TK6001F và các dự án tiếp theo
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THEO LINK
https://1drv.ms/b/s!AtvJQPv28_aElUeebvzY1CdyD1Gv?e=nGPTLl

Tin tức liên quan