• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

Sơn trọn gói nhà xuất xe bồn
Khách hàng: Công ty NTHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn BSR

Phạm vi công việc: Thuê dịch vụ sơn phủ trọn gói nhà xuất xe bồn tại phân xưởng 053

Khối lượng: 3085m2

Thời gian thưc hiện: từ 25/07/2015 đến 18/01/2016

 

Tin tức liên quan