• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

Gia công chế tạo Block Sà lan
Khách hàng: Công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất

Phạm vi công việc: Gia công chế tạo cụm chi tiết Rooftop và Helideck nhà ở

Khối lượng: Rooftop 210 tấn, Helideck 160 tấn

Thời gian thực hiện: từ 24/08/2015 đến 22/10/2015

Tin tức liên quan