• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

Chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt
Khách hàng: Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Phạm vi công việc: Chế tạo, lắp đặt thiết bị tái đun sôi E1121B tại phân xưởng CDU

Thời gian thực hiện: từ 20/05/2015 đến 22/12/2015

Tin tức liên quan