• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Trung

Bảo dưỡng, sửa chữa trục bơm
Khách hàng: Công ty NTHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Phạm vi công việc: Sửa chữa phục hồi thay thế Bơm P-1104B

Khối lượng: Lắp đặt ổ đỡ trục bơm ( pump-shaft), bù vật liệu 2 vị trí trục bơm

Thời gian thực hiện: từ ngày 07/01/2016 đến 13/01/2016

Tin tức liên quan