• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Nam

Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt
 
                                                      
Khách hàng: Công ty CP Phân Bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 
Phạm vi công việc: Vệ sinh ống trao đổi nhiệt bằng nước áp lực cao

Khối lượng:  25.700 ống (tương đương khoảng 113.779m)

Thời gian thực hiện: từ 10/08/2015 đến 20/08/2015

Tin tức liên quan