• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Nam

PMS hoàn thành dự án gia công và lắp đặt sàn Platform cho nhà máy nhiệt điện Dầu Tiếng – Tây Ninh
PMS hoàn thành dự án gia công và lắp đặt sàn Platform cho nhà máy nhiệt điện Dầu Tiếng – Tây Ninh
Thời gian lắp đặt : 13/05/2019 đến ngày 18/06/2019
Số lượng 12 sàn trong đó DT3: 8 sàn, DT4 : 4 sàn với khối lượng 130 tấn


một số hình ành gia công và lắp đặt :


Gia công sàn


Gia công sànkiểm tra trước khi vận chuyển đi lắp đặt


lắp đặt sàn và hoàn thiện
hoàn thành công trình

Tin tức liên quan