• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Nam

dự án Đạm Cà Mau
 
                                               
Khách hàng: Đạm cà mau
 
Phạm vi công việc: Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt (H/E) bằng phương pháp chạy tuần hoàn hóa chất

Khối lượng: 4 Thiết bị

Thời gian thực hiện: 1 tuần

Tin tức liên quan