• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Bắc

Thực hiện Dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử đường ống nước chua tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
        Sau 6 tháng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, PMS đã hoàn thành và bàn giao Dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử đường ống nước chua tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Một số hình ảnh thi công dự án:

 
Gia công và sơn

Thi công lắp đặt đường ống:  
Test Áp hệ thống  

 

Tin tức liên quan