• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỰ ÁN / Miền Bắc

Nhiệt điện Vũng Áng
Khách hàng: Nhiệt điện Vũng Áng

Phạm vi công việc: Bơm chuyển dầu làm sạch đáy bể chứa dầu nặng HFO

Khối lượng: 04 bể
Thời gian thực hiện: 10 ngày

                    
 

Tin tức liên quan