• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY PMS NĂM 2023
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023
Mời thầu gói thầu: Mua sắm máy bơm áp lực cao phục vụ công tác sản xuất kinh doanh công ty PMS
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ 7 CHỖ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY PMS
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ CÔNG TY
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG